Press "Enter" to skip to content

bibliografia

Adamowski Jan, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999.
Adamowski Jan, Pockowe widzenie świata, „Twórczość Ludowa” 1993, nr 3, s. 46.
Adamowski Jan, Semantyka wybranych elementów przestrzeni w poezji Jana Pocka, [w:] Jan Pocek poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 21–31.
Adamowski Jan, Smyk Katarzyna, O sztuce poetyckiej Jana Pocka, „Twórczość Ludowa” 2002, nr 1–2, s. 14–20.
Adamowski Jan, Współczesne pisarstwo i pisarze ludowi, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, pod red. Alfreda Gaudy, Lublin 2001, s. 147–156.
Adamowski Jan, Zestawienia typu „srebro złoto”, „ojciec matka” w polskiej pieśni ludowej, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria V, cz. 2, Warszawa 1978, s. 343-350.
Agapkina Tatjana A., Winogradowa Ludmiła N., Zoloto, [w:] Slavjanskie drevnosti, red. Nikita I. Tolstoj, t. II, Moskva 1999, s. 352-355.
Aleksandrowicz Alina, Świat poetycki ludowego twórcy, [w:] Jan Pocek, Poezje, wstęp, wybór i opracowanie Alina Aleksandrowicz, Lublin 1980, s. 6–69.
Antologia poezji ludowej. 1830–1890, wyd. III poprawione i rozszerzone, wybór Jan Szczawiej, posłowie Antoni Śledziewski, Warszawa 1975
Bachelard Gaston, Dialektyka zewnętrza i wnętrza, [w:] Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. W. Karpiński, Warszawa 1974, s. 284–305.
Barthes Roland, Mitologie, przełożył Adam Dziadek, wstępem opatrzył Krzysztof Kłosiński, Warszawa 2008.
Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech, Jak badać językowo-kulturowy obraz świat Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, t. 20, 2008, s. 11–27.
Bartmiński Jerzy, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława, Księżyc, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, t. I, Kosmos, cz. 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, s. 158–186.
Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława, Niebo, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, t. I, Kosmos, cz. 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, s. 85–118.
Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława, Słońce, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, t. I, Kosmos, cz. 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, s. 119–144.
Bartmiński Jerzy, Niewiadomski Donat, Ziemia, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I, Kosmos, cz. 2. Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999, s. 17–56.
Battistini Matilde, Symbole i alegorie, tłumaczenie Karolina Dyjas, Warszawa 2006.
Benedyktowicz Danuta i Benedyktowicz Zbigniew, Dom w tradycji ludowej, Wrocław 1992.
Biedermann Hans, Leksykon symboli, tłumaczenie Jan Rubinowicz, Warszawa 2001.
Bielińska-Gardziel Iwona, Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, Warszawa 2009.
Biłas Ewa, Muzyka w poezji. Językowy obraz „muzyki” u jęciu kognitywnym, [w:] Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska, Kraków 2006, s. 123-141.
Brocki Marcin, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001.
Brückner Aleksander, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927; wyd. fotooffsetowe, Warszawa 2000.
Bukowska-Floreńska Irena, Dom rodzinny jako przestrzeń kulturowa, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 5, Miejsca znaczące i wartości symboliczne, pod redakcją I. Bukowskiej-Floreńskiej, Katowice 2001, s. 65–81.
Chenel Álvaro Pascual, Simarro Alfonso Serano, Słownik symboli, przełożyła Marta Boberska, Warszawa 2008.
Cirlot Juan Eduardo, Słownik symboli, przekład Ireneusz Kania, Kraków 2001.
Czarnowski Stefan, Podział przestrzeni i jej rozgraniczanie w religii i magii, [w:] tegoż, Wybór pism socjologicznych, Warszawa 1982, s. 428–429.
Domańska-Kubiak Irena, Wegetacyjny sens kolędowania, „Polska Sztuka Ludowa” XXXIII, 1979, nr 1, s. 17–32.
Eliade Mircea, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. Magda i Paweł Rodakowie, Warszawa 1998.
Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wyboru dokonał M. Czerwiński, wstępem opatrzył Bogdan Moliński, przełożyła Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1974.
Eliade Mircea, Traktat o historii religii, przełożył Jan Wierusz Kowalski, Łódź 1993; wyd. 2, Warszawa 2000.
Forstner Dotothea OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, przekład i opracowanie Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Warszawa 2001.
Góra Aleksander W., Bocian w słowiańskich wyobrażeniach ludowych, „Etnolingwistyka”, t. 7, 1995, s. 33–46.
Guźlak Gerard, Dzwony: ich funkcje kulturowe w literaturze i obyczajach XIX i XX wieku, Bydgoszcz 2011.
Hall Edward T., Ukryty wymiar, przełożyła Teresa Hołówka, wstępem opatrzył Aleksander Wallis, Warszawa 1976.
Impelluso Lucia, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, tłumaczenie Hanna Cieśla, Warszawa 2006.
Jagiełło Jadwiga, Matka, [w:] Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław 1980, s. 159–199.
Kardela Henryk, Ogdena i Richardsa trójkąt uzupełniony, czyli co bada gramatyka kognitywna, [w:] Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 1990, s. 15–40.
Karwatowska Małgorzata, Językowy obraz OJCA w wypowiedziach uczniów, [w:] Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym, red. Jan Ożdżyński, Sławomir Śniatkowski, Kraków 1999.
Karwatowska Małgorzata, Matka w ocenie dzieci i młodzieży, [w:] Sprawności językowe, red. Jan Ożdżyński, Teodozja Rittel, Kraków 1997, s. 234–252.
Kobielus Stanisław, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002.
Kobielus Stanisław, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 2006.
Kobielus Stanisław, Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu u metafory, Warszawa 2000.
Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska, Kraków 2006.
Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 17, Lubelskie, cz. 2, Kraków 1884, wyd. fotooffsetowe Wrocław 1962.
Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003.
Kowalski Piotr, Gościniec, drogi rozstajne i peregrinatio vitae. Wprowadzenie do antropologicznej lektury drogi i rozdroży, „Literatura Ludowa” 1995, nr 4–5, s. 109–122.
Kowalski Piotr, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007.
Kraczoń Katarzyna, Nieznana powieść Jana Pocka, „Twórczość Ludowa” 2009, nr 3–4, s. 26–27.
Kraczoń Katarzyna, Obraz Jana Pocka w wierszach dedykacyjnych, [w:] Jan Pocek poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 85–92.
Krzeszowski Tomasz P., Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń 1999.
Lakoff George, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu, przełożył i wstępem opatrzył Tomasz P. Krzeszowski, Warszawa 2010.
Leach Edward, Greimas Algirdas Julien, Rytuał i narracja, tłumaczyli Michał Buchowski, Anna Grzegorczyk, Ewa Umińska-Plisenko, Warszawa 1989.
Leksykon symboli, opracowała Marianne Oesterreicher-Mollwo, przełożył Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1992.
Lurker Manfred, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przekład i opracowanie polskie ks. Kazimierz Romaniuk, Poznań 1989.
Łoś Ewa, Charakterystyka spuścizny literackiej Jana Pocka i jej dotychczasowego udostępniania w celach badawczych, edytorskich i oświatowych, [w:] Jan Pocek poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 93–99.
Łowczak Sławomir, Jan Pocek w strategii promocji miejsca, [w:] Jan Pocek poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 100–107.
Łukasik Ewelina, Śmierć i jej przezwyciężanie – poetyckie oblicza wieczności w liryce Jana Pocka, [w:] Jan Pocek poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 53–70.
Maćkiewicz Jolanta, Potoczne w naukowym – niebezpieczeństwa i korzyści, [w:] Język a Kultura, t. 13., Językowy obraz świata i kultura, pod red. Anna Dąbrowskiej i Janusz Anusiewicza, Wrocław 2000, s. 107–113.
Majerczyk Maria, Kobieta – ptak – dusza w archaicznym obrazie świata, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, t. 16, 2004, s. 287–303.
Marecki Józef, Rotter Lucyna, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.
Minc Zara, Struktura „Przestrzeni artystycznej” w liryce A. Błoka, [w:] Semiotyka kultury, wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, Warszawa 1977, s. 266–330.
Niebrzegowska Stanisława, Gwiazdy, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, t. I, Kosmos, cz. 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, s. 203–220.
Niewiadomski Donat, Recepcja twórczości Jana Pocka w krytyce literackiej 1947–1964, [w:] Jan Pocek poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 71–84.
Piechnik Anna, Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), Kraków 2009.
Pocek Jan, Głosy ziemi, wybór, opracowanie i posłowie Józef Zięba, Warszawa 1981.
Pocek Jan, Malwy, Lublin 1963.
Pocek Jan, Poezje wybrane, wybór, wstęp i nota biograficzna Roch Sulima, LSW, Warszawa 1988.
Pocek Jan, Poezje, wstęp, wybór i nota biograficzna A. Aleksandrowicz, Lublin 1980.
Pocek Jan, Urodzaj cierpienia (fragmenty), „Twórczość Ludowa”, 2009 nr 3–4, s. 27–30.
Pocek Jan, Wiersze, wybór, opracowanie, posłowie Józef Zięba, Warszawa 1973.
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, t. 30, Poznań 2001; t. 41, Poznań 2003.
Punkt widzenia w tekście i dyskursie, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Ryszarda Nycza, Lublin 2004.
Słownik gwar polskich, ułożył Jan Karłowicz, Tom V, Kraków 1907.
Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, t. I, Kosmos, cz. 4, Świat, światło, metale, Lublin 2012.
Smyk Katarzyna, „Modlę się szczerze i prosto jak skowronek szaropióry”. Motyw ptaków w poezji Jana Pocka, [w:] „Observare Evangelium” – wrocławska księga jubileuszu 800-lecia zakonu braci mniejszych, pod red. Franciszka M. Rosińskiego, Wrocław 2009, s. 655–667.
Smyk Katarzyna, „Mój stary ojciec był z brązu, a matka z opłatka i miodu”. Rodzice w wierszach Jana Pocka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae”, red. Barbara Boniecka, vol 28, Lublin 2010, s. 131–156.
Smyk Katarzyna, Polna droga w polskim krajobrazie, „Twórczość Ludowa” 2013, nr 1–2, s. 10–15.
Smyk Katarzyna, „Przy polnych drogach krzyże widnieją jak ważki.” Motyw przydrożnego krzyża i kapliczki w poezji chłopskiej, [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki kulturowej, społecznej i religijnej pamięci, pod red. Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Lublin 2011, s. 115–127.
Smyk Katarzyna, „Ten złoty bochen.” O motywie chleba w poezji chłopskiej południowego Podlasia, [w:] Tam na Podlasiu, IV, Pożywienie – czyli o czymś dla ciała i ducha, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowińska 2014, s. 101–115.
Smyk Katarzyna, „Tyle w tych lasach śpiewu”. Muzyka w poetyckim krajobrazie Jana Pocka, „Literatura Ludowa” 2011, nr 3, s. 23–32.
Smyk Katarzyna, Bożonarodzeniowa choinka jako tekst kultury (między kodem werbalnym a niewerbalnym), [w:] Czytanie tekstów kultury. Metoda. Badania, Metodyka, pod red. Barbary Myrdzik i Iwony Morawskiej, Lublin 2007, s. 93–103.
Smyk Katarzyna, Brzozowiec Robert, Badania terenowe folkloru okolic Sobolewa, „Twórczość Ludowa” 1993, nr 3–4, s. 81–83.
Smyk Katarzyna, Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Kraków 2009.
Smyk Katarzyna, Cisza i dźwięk w poezji Jana Pocka, [w:] Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. Sebastian Bernat, Lublin 2008, s. 193–202.
Smyk Katarzyna, Południe i noc w poezji Jana Pocka, [w:] Język a Kultura, t. 19, Czas – język – kultura, red. Anna Dąbrowska i Alina Nowakowska, Wrocław 2006, s. 279–290.
Smyk Katarzyna, Srebrno-złoty świat Jana Pocka, [w:] Jan Pocek poeta, co „śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 32–52.
Smyk-Płoska Katarzyna, Semantyzacja wybranych elementów przestrzeni w poezji Jana Pocka, [w:] Przestrzeń w języku i w kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, pod red. Jana Adamowskiego, Lublin 2005, s. 69–78.
Stomma Ludwik, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, Warszawa 2002.
Sulima Roch, Folklor, literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Warszawa 1976.
Sulima Roch, Nota biograficzna, [w:] Jan Pocek, Poezje wybrane, wybór, wstęp i nota biograficzna Roch Sulima, Warszawa 1988, s. 155–174.
Sulima Roch, Po jasnej stronie świata, [w:] Jan Pocek, Poezje wybrane, wybór, wstęp i nota biograficzna Roch Sulima, Warszawa 1988, s. 5–23.
Sulima Roch, Sacrum we współczesnej poezji ludowej, [w:] Folklor – sacrum – religia, praca zbiorowa pod red. Jerzego Bartmińskiego i Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Lublin 1995, s. 282–294.
Szarota Piotr, Psychologia uśmiechu, Gdańsk 2006.
Taylor John R., Kategoryzacja w języku. Prototyp w teorii językoznawczej, przełożyła Anna Skucińska, Kraków 2001.
Tokarska Joanna, Wasilewski Jerzy Sławomir, Zmysłowska Magdalena, Śmierć jako organizator kultury, „Etnografia Polska” t. 26, z. 1, 1982, s. 79–114.
Tokarski Ryszard, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
Tomaszewski Mieczysław, Muzyka i literatura, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 579–588.
Tomiccy Joanna i Ryszard, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa 1975.
Tresidder Jack, Słownik symboli, tłumaczenie Bożena Stokłosa, Warszawa 2001.
Tuan Yi–Fu, Przestrzeń i miejsce, tłumaczenie Agnieszka Morawińska, Warszawa 1987.
Wierzbicka Anna, Język – umysł – kultura, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 1999.
Wójtowicz Magdalena, Społeczna pamięć o Janie Pocku w gminie Markuszów, „Twórczość Ludowa” 2010, nr 3–4, s. 4–6.
Wójtowicz, Jan Pocek – biograficzne uwarunkowania twórczości, [w:] Jan Pocek poeta, „co śpiewał i orał”, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, s. 13–20.
Zadrożyńska Anna, Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000.
Zięba Józef, Jan Pocek. 1917–1971, Lublin 1989.
Zięba Józef, Posłowie, [w:] Jan Pocek, Wiersze, wybór, opracowanie, posłowie Józef Zięba, Warszawa 1973, s. 163–188.
Żujkowa Marharyta, Semantyka spotkania w tradycyjnej kulturze Słowian, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, t. 12, 2000, s. 39–51.